Главная :: Словакия :: Словацкий язык          Форум о Словакии  po slovensky
Snehulienka / Снегурочка
Snehulienka

Снегурочка

Grimmovci, bratia
Бра́тья Гримм

По мотивам сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов".


Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa nežne
Жи́ли-бы́ли одни́ коро́ль с короле́вой, и не́жно они́
milovali, ale nemohli mať deti.
люби́ли дру́г-дру́га, вот то́лько дете́й у них не́ бы́ло.
Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila.
Короле́ва ча́сто мечта́ла о ребёночке и си́льно му́чилась.
Jedného zimného dňa sedela pri okne a vyšívala.
Вот одна́жды зимо́й сиде́ла она́ так о́коло окна́ и вышива́ла.
Nešťastnou náhodou sa pichla do prsta a tri kvapky krvi spadli do snehu.
Случа́йно она уколо́лась и три ка́пли кро́ви упа́ли на снег.
Kráľovná si povzdychla:
Короле́ва то́лько вздохну́ла:
- "Ách, keby som mala dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben!"
- Ах, е́сли бы то́лько у меня́ был ребёночек с губа́ми а́лыми как кровь, ко́жей бе́лой как снег и волоса́ми чёрными как чёрное де́рево.
Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka: malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben.
И вско́ре отпра́зновали рожде́ние ма́ленькой де́вочки: и бы́ли гу́бы у неё а́лые как кровь, ко́жа бе́лая как снег и во́лосы чёрные как чёрное де́рево.
Dali jej meno Snehulienka.
И да́ли ей и́мя Снегу́рочка.
Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela.
К сожале́нию, короле́ва вско́ре заболе́ла и умерла́.
Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol
Коро́ль же сно́ва жени́лся и вы́брал себе́ в жёны ту, чьей еди́нственной забо́той бы́ло
obdiv jej okolia.
Восхище́ние свое́й вне́шностью.
Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala:
Бы́ло у неё волше́бное зе́ркальце, у кото́рого она́ ча́сто спра́шивала:
- "Zrkadielko, povedz-že mi, kto je najkrajší v tejto zemi?"
- Зе́ркальце, скажи́, кто на све́те всех краси́вей?
- "Ty, moja kráľovná," odpovedalo zrkadlo. "Ty si zo všetkých najkrajšia."
- «Ты, моя́ короле́ва»,- отвеча́ло зе́ркальце. «Ты краси́вей всех на све́те».
Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo,
Но одна́жды, когда́ короле́ва сно́ва се́ла у зе́ркальца,
zrkadlo odvetilo:
зе́ркальце отве́тило ей:
- "Krásna si kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia."
- «Ты прекра́сна, короле́ва, но Снегу́рочка прекра́снее тебя́».
Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi,
Короле́ва от за́висти чуть не ло́пнула и приказа́ла охо́тнику,
aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil.
что́бы тот отвёл Снегу́рочку в лес и уби́л её там.
- "Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si
- Принесёшь мне её се́рдце, что́бы э́тим доказа́ть, что ты
správne vyplnil moje príkazy."
испра́вно испо́лнил мои́ прика́зы.
Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a
Когда́ же охо́тник вы́тащил нож, Снегу́рочка запла́кала и
prosila ho, aby ju ušetril.
Ста́ла проси́ть его́, что́бы он её пощади́л.
Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že
Охо́тник был так растро́ган её неви́нностью и красото́й, что
sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane,
пожале́л её, а короле́ве принёс се́рдце ла́ни,
ktorú cestou do zámku zastrelil.
кото́рую застрели́л по доро́ге в за́мок.
Snehulienka, ktorá poľovníkovi sľúbila, že
Снегу́рочка обеща́ла охо́тнику, что
sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama.
никогда́ бо́льше не возврати́тся в за́мок и оста́нется в лесу́.
Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček.
До́лго она́ так блужда́ла, и уже́ утомлённая набрела́ на ма́ленький до́мик.
Vnútri bolo všetko maličké.
Внутри́ до́мика всё бы́ло ма́леньким.
Na stole bolo prestreté.
Стол был накры́т.
Napočítala sedem malých tanierikov a sedem malých pohárikov.
Снегурочка насчита́ла семь ма́леньких блю́дец и семь ма́леньких бока́лов.
Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika.
Пое́ла Снегу́рочка из ка́ждого блю́дца по ло́жечке и попила́ по ма́ленькому глото́чку из ка́ждоко бока́ла.
Potom si ľahla do najväčšej zo siedmich postieľok a zaspala.
Пото́м она́ лягла́ на са́мую большу́ю из семи́ крова́ток и засну́ла.
V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce,
В том до́мике жи́ли семь гно́мов, и когда́ они́ верну́лись с рабо́ты,
hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol.
то сра́зу догада́лись, что в их до́мике кто́-то был.
- "Niekto sedel na mojej stoličke," povedal jeden z nich.
- «Кто́-то сиде́л на моём сту́ле», - сказа́л оди́н из гно́мов.
- "Niekto jedol z môjho tanierika," hovorí druhý.
- «Кто́-то ел из моего́ блю́дца»,- сказа́л друго́й.
- "A niekto pil z môjho pohárika," vraví tretí.
- «И кто́-то пил из моего́ бока́ла», - доба́вил тре́тий.
Nakoniec objavili v jednej z postieľok Snehulienku.
И наконе́ц, на одно́й из крова́ток они́ нашли́ Снегу́рочку.
Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť.
Она́ им о́чень понра́вилась и они́ не отва́жились её разбуди́ть.
Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud.
На сле́дующий день у́тром Снегу́рочка рассказа́ла гно́мам о свое́й гру́стной судьбе́
Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich.
Гно́мы предложи́ли её оста́ться жить с ни́ми.
Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala.
Вско́ре они́ ушли́ на рабо́ту и попроси́ли Снегу́рочку никому́ не открыва́ть две́ри.
Na zámku sa medzitým kráľovná nedočkavo vypytovala svojho zrkadla:
Тем вре́менем в за́мке короле́ва нетерпели́во выспра́шивала у своего́ зе́ркальца:
- "Zrkadielko, povedz-že mi, kto je najkrajší v tejto zemi?"
- Зе́ркальце, скажи́, кто на све́те всех краси́вей?
- "Si prekrásna, kráľovná moja," odpovedalo zrkadlo,
- «Ты прекра́сна, моя́ короле́ва», - отве́тило зе́ркальце,
- "ale Snehulienka, ktorá žije v lese u siedmich trpaslíkov, je oveľa krajšia."
- «но Снегу́рочка, кото́рая живёт в лесу́ у семи́ гно́мов, всё же прекра́снее тебя́».
Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky.
Тогда́ короле́ва реши́ла, что сама́ изведёт Снегу́рочку.
Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa.
Она́ переоде́лась стару́шкой и пошла́ в лес.
Našla domček siedmich trpaslíkov a zaklopala na okenicu.
На́шла до́мик семи́ гно́мов и постуча́лась в окно́.
Ponúkla Snehulienke krásne červené jabĺčko zo svojho košíka.
Она́ предложи́ла Снегу́рочке румя́ное кра́сное я́блочко из свое́й корзи́ны.
Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem.
Краса́вица надкуси́ла отра́вленное я́блоко и как подко́шенная упа́ла на зе́млю.
Navečer sa trpaslíci vrátili domov.
Ве́чером гно́мы верну́лись домо́й.
Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi.
И уви́дели, что Снегу́рочка лежи́т на земле́.
Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať.
Она́ была́ так прекра́сна, что гно́мы не хоте́ли хорони́ть её.
Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi.
Они́ сде́лали ей стекля́нный гроб и осы́пали её цвета́ми.
Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli
Тот гроб они́ поста́вили на поля́не в лесу́, так, что́бы они́ могли́
chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku.
Ча́сто ходи́ть и смотре́ть на красоту́ Снегу́рочки.
Chodili na čistinku každý deň a plakali.
И ходи́ли гно́мы на ту поля́ну ка́ждый день и пла́кали.
Ubehli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna.
Проходи́ли неде́ли и ме́сяцы, а Снегу́рочка остава́лась тако́й же краси́вой.
Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok.
Принц, кото́рый тем вре́менем проезжа́л ми́мо, был умилён её красото́й и уговори́л гно́мов, что́бы  те позво́лили ему́ отнести́ гроб в свой за́мок.
Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale vtom sa jeden z nich potkol.
Его́ слу́ги положи́ли гроб на пле́чи, но оди́н из них споткну́лся.
Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko.
Гроб качну́лся так си́льно, что у Снегу́рочки из го́рла вы́скочило отра́вленное я́блоко.
Otvorila oči a ožila.
Откры́ла глаза́ и ожила́.
Princ ju hneď požiadal o ruku.
И принц тот час попроси́л её руки́.
Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu.
Отвёл её в свой за́мок, где устро́ил вели́чественный пир.
Žili spolu šťastne a mali veľa detí.
И жи́ли они́ до́лго и сча́стливо и бы́ло у них мно́го дете́й.

Texty pripravila Greeny


Cчётчики:

Rambler's Top100

О нас :: Напишите нам Copyright © 2015 All rights reserved.